Niniejszy Regulamin określa kwestie dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego www.triffli.com w szczególności warunki zakupu towarów w tym Sklepie.

1. Informacje o Sprzedawcy:

Operatorem Sklepu Internetowego triffli oraz Sprzedawcą jest:

TRIFFLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, ul. Willowa 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, NIP 5291841906, REGON: 522677247. Spółka jest zarejestrowana rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000984675

2. Definicje:

1. Sprzedawca, Sklep (Internetowy)– Operator Sklepu Internetowego www. triffli.com

2. Klient, Kupujący – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

3. Przedsiębiorca – Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2021 r., poz. 162 t.j. z późn. zm.).

4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonujący z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

6. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

7. Konto Klienta – miejsce dostępne dla Klientów Sklepu po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m. in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.

8. Cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Klienta i hasła, tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Klienta oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Klienta, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Klienta, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Klienta.

3. Rodzaje, warunki i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.triffli.com

2. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu Internetowego www.triffli.com w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji a także na świadczeniu usługi „Newsletter”.

3. Przedmiotem sprzedaży są artykuły odzieżowe, w szczególności bielizna oraz  akcesoria do bielizny, w tym także środki do pielęgnacji bielizny.

4. Usługa „Newsletter” polega na przesyłaniu wiadomości zawierającej treści edukacyjne, informacje o aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i zniżkach. Usługa jest bezpłatna, dobrowolna i wymaga wyrażenia zgodny na przesyłanie informacji handlowych.

5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.

6. Zamówienia mogą składać zarówno Klienci zarejestrowani jak i niezarejestrowani. 

7. Klient zarejestrowany może brać udział w promocjach organizowanych przez Sklep. 

8. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski.

4. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną 

1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien posiadać:

- przeglądarkę internetową (najlepiej w aktualnej wersji): Edge, Firefox, Chrome, Opera oraz Safari.
- włączoną obsługę Java Script,
- włączoną obsługę plików Cookies,
- aktywny adres e-mail.

2. Strona internetowa Sklepu korzysta z plików Cookies.  Klient może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Klienta warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Klienta telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi, znajdują się w Polityce prywatności.

3. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest potwierdzenie zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

5. Sposób porozumiewania się z konsumentem

1. Dane adresowe Sprzedawcy: ul. Willowa 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

2. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres customercare@triffli.com

3. Wszelkie reklamacje można składać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: customercare@triffli.com

6. Rejestracja, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji tworzone jest indywidualne Konto Klienta.

2. Klient, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny.

3. Do rejestracji niezbędne jest podanie: imienia i nazwiska, aktywnego adresu e-mail oraz ustawienie hasła.

4. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument są to:

- dane adresowe (ulica, nr domu i mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj),
- adres poczty elektronicznej,
- numer telefonu kontaktowego.

5. Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia Przedsiębiorca, do wysyłki zakupionych towarów należy podać:

- firmę (nazwę),
- Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
- adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
- adres poczty elektronicznej,
- numer telefonu.

6. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Klienta adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji,  stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Wraz z linkiem aktywacyjnym Klient otrzyma w załączniku dokument niniejszego Regulaminu.

7. Sprzedawca może odmówić zarejestrowania Klienta jeżeli zachodzą przypadki określone w ust. 11.

8. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

9. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli Klient  nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.

10. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Klientowi dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.

11. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:

a) cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,
b) działalność a jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
c) otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
d) uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Klienta,
e) Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
f) Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
g) podane przez Klienta dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

12. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 11 pkt g. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy Klienta danych fikcyjnych.

13. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Sprzedawcę zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Klienta.

14. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Klienta może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu lub poprzez usunięcie Konta Klienta.

15. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Sprzedawca ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu jego zgody.

16. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

17. Termin wypowiedzenia umowy przez Sprzedawcę w przypadkach, o których mowa w ust. 9 i 11 wynosi 14 dni.

7. Warunki sprzedaży

1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego triffli

2. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego triffli są: Sprzedawca oraz Klient.

3. Umowa sprzedaży może zostać zawarta z Klientem zarejestrowanym (posiadającym Konto Klienta) lub niezarejestrowanym.

Klient niezarejestrowany, w celu zawarcia umowy sprzedaży, musi każdorazowo:

a) podać adres e-mail oraz dane, o których mowa w § 6 ust. 4 lub 5 oraz
b) zapoznać się i zaakceptować postanowienia Regulaminu.

4. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 lub 543 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r., poz. 1360 t.j. z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wycofania poszczególnych towarów prezentowanych na stronie Sklepu. Zmiana cen lub wycofanie towaru nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

6. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną.

7. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta i jego akceptacji przez Sprzedawcę, z zastrzeżeniem ust. 10-12. Szczegółowy opis trybu zawarcia umowy sprzedaży określają postanowienia ust. 8-12.

8. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 14:00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. 

9. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, która jest wiążąca w terminie 5 dni roboczych (po tym czasie wygasa) i składa się z następujących czynności:

a) wybrania towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu,
b) dodania ich do koszyka,
c) wybrania sposobu zapłaty i dostawy,
d) w przypadku Klienta zarejestrowanego - zalogowania do Konta Klienta, chyba że zalogował się wcześniej,
e) dopełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 3 w przypadku, gdy zamówienie składa Klient niezarejestrowany,
f) kliknięcia przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty".

10. W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedawca, w terminie do maksymalnie 5 dni roboczych, wysyła wiadomość e-mail na podany przez Klienta adres e-mail w celu:

a) zaakceptowania zamówienia (oferty) – w takim przypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta w dniu złożenia oświadczenia,
b) odmowy przyjęcia zamówienia (oferty) – w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy.

11. Wszystkie ceny prezentowane na stronach internetowych Sklepu www.triffli.com podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie zawierają kosztów przesyłki.

12. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Konsumentowi istotnych postanowień umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Konsumentowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej towar wydruku paragonu lub faktury VAT.

8. Sposób i termin spełnienia świadczenia oraz koszt dostawy

1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia rzeczy w stanie wolnym od wad. Do każdego przesyłanego towaru załączany jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT), oraz druk wymiany towaru/odstąpienia od umowy sprzedaży. 

2. Przewidywany czas realizacji zamówienia, który w zależności od dostępności danych towarów w magazynie lub od czasu niezbędnego na realizację szczególnego zamówienia Klienta wynosi do 7 dni roboczych. Termin realizacji należy liczyć od dnia uznania środków na rachunku bankowym Sprzedającego, a w przypadku wyboru zapłaty przy odbiorze, od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

3. Zakupione towary są dostarczane pod wskazany przez Klienta adres przez firmę kurierską lub system skrytek pocztowych, zgodnie z wyborem Klienta.

4. Klient ma także możliwość odbioru osobistego – bezpłatnego - w godzinach pracy naszego partnerskiego sklepu: Foxy Lady ul. Sienkiewicza 54, 05-825 Grodzisk Mazowiecki. Godziny otwarcia: pon-pt 10-18, sobota 10-14

5. O koszcie transportu Klient informowany jest przy składaniu zamówienia (treść opisu przedmiotu). 

6. Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem firmy zewnętrznej. 

7. Jeśli przesyłka dostarczona przez firmę kurierską jest naruszona Klient powinien jest rozpakować ją w obecności kuriera i w razie braku lub uszkodzenia towaru spisać z nim protokół szkodowy. Protokół szkodowy będzie stanowił ułatwienie w dochodzeniu ewentualnych roszczeń reklamacyjnych.

8. Sklep triffli wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT Klient powinien zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu zamówienia.

9. Klient ma prawo sprawdzić, w obecności osoby dostarczającej towar, czy jest on zgodny z zamówieniem oraz sporządzić stosowny protokół w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową sprzedaży. 

10. Potwierdzając odbiór Klient uzyskuje prawo własności towaru. Jednocześnie przechodzi na niego wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru.

9. Sposób i termin zapłaty

1. Za zakupy w Sklepie można zapłacić w następujący sposób:

a) przelewem na rachunek bankowy Sklepu,
b) kartą elektroniczną Visa lub MasterCard.
c) za pośrednictwem BLIK
d) za pośrednictwem płatności online „PayU“

2. Termin zapłaty wnosi 3 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. 

3. Dane do przelewu (numer rachunku bankowego): 42 1140 2004 0000 3702 8271 1972

4. W przypadku zapłaty przelewem na rachunek bankowy towar wysyłany jest po wpłynięciu kwoty na rachunek. W tytule przelewu Klient powinien podać numer zamówienia.

5. W sprawie płatności Klient może się kontaktować ze Sprzedawcą mailowo na adres: customercare@triffli.com, a także telefonicznie pod numerem 533 585 333, w dni robocze w godzinach od 10:00 do 17:00. 

10. Odstąpienie od umowy sprzedaży

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287 t.j. z późn. zm.) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

2. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:

a) wiadomością e-mail, na adres:  customercare@triffli.com (w tytule wiadomości proszę podać numer zamówienia)
b) w formie pisemnej, na adres: Foxy Lady ul. Henryka Sienkiewicza 54, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
c) Formularz zwrotów online na koncie klienta. 

3. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.

4. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę oraz bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru), kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

5. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu, w szczególności do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
h) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

6. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić Produkt Sprzedawcy na adres Sklepu. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze aby wybrać taki sposób, by  towar dotarł do Sprzedawcy w stanie nie zniszczonym.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9. Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 7.  Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

10. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

11. Przepisy dotyczące Konsumenta zawarte w niniejszym art. 10, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

11. Prawa i obowiązki stron

1. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby Sklep Internetowy www.triffli.com  oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Klienta, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Sklepu.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego, nie dłuższego jednak niż 48 h wyłączenia niektórych funkcjonalności Sklepu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji za uprzednim poinformowaniem Klientów z odpowiednim wyprzedzeniem.

4. Klient zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do Konta Klienta w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.

5. Klientowi nie wolno przekazywać z wykorzystaniem Sklepu treści bezprawnych.

12. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest TRIFFLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, ul. Willowa 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, NIP 5291841906, REGON: 522677247

2. Dane będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towaru a także realizacji obowiązków posprzedażowych. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność danych dla wykonania umowy na rzecz Klienta.

3. Dane mogą być udostępniane: pracownicy i współpracownicy Administratora, a także firmy świadczące na rzecz Administratora usługi w zakresie wsparcia procesów IT, księgowości oraz Firmom kurierskim.

4. Dane będą przechowywane przez okres do maksymalnie 5 lat - realizacja usług posprzedażowych i wymogi podatkowe.

5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania.

6. Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

7. Klient ma także prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji).

8. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym (fakturowanie) lub warunkiem zawarcia umowy. W przypadku braku podania danych nie będzie możliwe zawarcie i realizacja umowy a także realizacja obowiązków fiskalnych. 

10. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania, w tym do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

11. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

13. Reklamacje

1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 556[1]-556[3] Kodeksu cywilnego.

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym:

a) imię i nazwisko,
b) numer zamówienia
c) opis niezgodności towaru z umową,
d) datę zakupu,
e) protokół szkody,
f) zdjęcia uszkodzenia towaru.

3. W razie ewentualnych braków reklamacji uniemożliwiających jej rozpatrzenie Sprzedawca niezwłocznie powiadomi o konieczności jej uzupełnienia.

4. Zastosowanie się do ust. 2 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.

5. Reklamacje można składać mailowo pod adresem: customercare@triffli.com w tytule wiadomości prosimy o podanie numeru zamówienia

6. Odpowiedź na zgłoszone żądanie zostanie udzielona w terminie 14 dni.

14. Prawa autorskie

Sklep www.triffli.com jako całość i poszczególne jego części podlegają ochronie prawnej m.in. na gruncie prawa autorskiego, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji a także przepisów prawa karnego. Wszystkie prawa do Sklepu i jego treści, w szczególności prawa do użytkowania, kopiowania, rozpowszechniania, wykorzystywania części lub całości treści Sklepu, są zastrzeżone dla Operatora Sklepu. Wykorzystywanie całości lub części Sklepu triffli  w celach komercyjnych lub niekomercyjnych odbywać się może wyłącznie za zgodą Sprzedawcy.

15. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) dalej: RODO.

2. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie, za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w stopce na stronie głównej Sklepu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

3. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony mogą podjąć próbę rozstrzygnięcia go w sposób polubowny działając w dobrej wierze.

4. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest Konsument.

5.  Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

6. O każdej zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi zarejestrowanych Klientów poprzez wiadomość e-mail z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

7. Regulamin obowiązuje od dnia 02.11.2022

Dziękujemy, życzymy przyjemnych zakupów!

.

.

POBIERZ FORMULARZ ZWROTU < KLIK

I odeślij wraz z produktami które chcesz zwrócić na adres naszego sklepu partnerskiego:

Foxy Lady

ul. Henryka Sienkiewicz 54

05-825 Grodzisk Mazowiecki

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat (nasz sklep partnerski):

Foxy Lady

ul. Henryka Sienkiewicz 54

05-825 Grodzisk Mazowiecki

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*) 

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) 

- Numer Zamówienia (jeżeli dotyczy; tylko fakultatywnie)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów) 

- Adres konsumenta(-ów) 

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 

- Data 

(*) Niepotrzebne skreślić.